ศาลเจ้าพ่อเสือ

ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสื้อ เขตพระนคร กรุงเทพ เปิด 06.00-17.00 น.

| หน้าแรก | ความเชื่อ | ประวัติศาลเจ้าพ่อเสือ | ประวัติเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย | วิธีการไหว้ การบูชา การแก้ชง | บทสวดสรรเสริญ |


 
Download บทสวดองค์ตั่วเหล่าเอี๊ย มี 2 แผ่น
 
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประวัติของศาลเจ้าพ่อเสือ และองค์เทพตั่วเหล่าเอี๊ย ตลอดทั้งวิธีการไหว้บูชา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา